Sunday, 25 August, 2019

Nhắc SV đăng ký môn học HK dự thính 191, Lịch...

Các SV chú ý thực hiện đăng ký môn học cho HK dự thính 191 từ 21/08/2019  đến 26/08/2019 (Đợt đăng ký môn học). Xem chi tiết...

Nhắc SV đăng ký môn học HK dự thính 191, Lịch...

Các SV chú ý thực hiện đăng ký môn học cho HK dự thính 191 từ 21/08/2019  đến 26/08/2019 (Đợt đăng ký môn học). Xem chi tiết...

Sinh hoạt Công dân cuối khóa Bảo dưỡng Công nghiệp K2017

Phòng Công tác chính trị sinh viên đã ban hành công văn về việc tổ chức lịch sinh hoạt công dân cuối khóa dành...

RECOMMENDATION

NEW UPDATE