V/v Nhận đơn đăng ký TTTN HK.2 năm học 2018-2019

0
144

Theo kế hoạch Phòng Đào tạo, Sinh viên (SV) Trung tâm BDCN sẽ bắt đầu thực tập tốt nghiệp (TTTN) từ ngày 14/01/2019 đến ngày 19/04/2019.

Để thuận lợi cho việc tổ chức TTTN của giáo vụ và đáp ứng nguyện vọng TTTN của sinh viên, Trung tâm xin thông báo cho SV khóa 2015 và các khóa trước đăng ký theo danh sách lớp, biểu mẫu trên trang web của trung tâm ( www.iut.hcmut.edu.vn mục biểu mẫu). Lớp trưởng sẽ chịu trách nhiệm giữ và nộp danh sách đăng ký TTTN của lớp cho giáo vụ TT (trường hợp SV khóa trước 2015 không có lớp trưởng thì cử một SV đại diện).

Ngoài ra, nếu sinh viên có nguyện vọng xin Giáo viên hướng dẫn TTTN thì làm thêm đơn xin phân công Giáo viên (GV) hướng dẫn TTTN có chữ ký đồng ý của GV gửi cho giáo vụ TT. Tương tự  đối với nhóm sinh viên cùng GV hướng dẫn thì nên liên hệ với nhau làm chung một đơn. Sinh viên không đăng ký GVHD sẽ chịu sự phân công của Trung tâm.

Lưu ý: SV bắt buộc phải gửi danh sách (đối với lớp) và đơn đăng ký TTTN (cá nhân) để TT nắm sơ bộ số lượng SV TTTN. TT phân bổ số lượng SV cho GVHD.

Giáo vụ TT (Cô Lâm) nhận đơn:

  1. Danh sách đăng ký TTTN các nhóm/lớp (Bắt buộc gửi cho Giáo vụ TT).

Hạn chót: trước 17giờ ngày 16/12/2018.

  1. Sơ yếu lý lịch (Bắt buộc gửi cho Giáo vụ TT)

Hạn chót: trước 17giờ ngày 16/12/2018.

  1. Đơn xin phân công GV hướng dẫn TTTN.

Hạn chót: trước 17giờ ngày 16/12/2018.

  1. Đơn xin Công ty TTTN:

Giấy đồng ý của Công ty phải có đóng dấu Công ty, đầy đủ thông tin liên hệ: Tên Công ty, địa chỉ và số điện thoại: (Nếu SV không xin công ty thì TT mặc định sẽ phân công Công ty/Nhà máy).

Hạn chót: trước 17giờ ngày 25/12/2018.

  1. Kết quả đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2018-2019 (Sinh viên chụp màn hình kết quả đăng ký môn học rồi in ra để nộp).

Hạn chót: trước 17giờ ngày 25/12/2018.

Mọi sự chậm trễ Sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm.

TL.GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

                                                                                                        TRỢ LÝ

(đã ký)

Lê Quang Hoàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here